Doelstelling Gebr. De Nobel

De Stichting heeft ten doel opbouwen, inrichten en exploiteren van een poporganisatie, die in samenwerking met partners in en buiten Leiden en in en buiten de muziekwereld initiatieven aan elkaar verbindt en een podium biedt voor een breed scala van muziekstromingen en beginnende muzikanten.

De stichting hoopt haar doel te bereiken door onder meer: het exploiteren van gebouwen en lokalen; het opzetten en coördineren en bevorderen van activiteiten op het gebied van muziek, en daaraan verwante culturele disciplines; het leggen en in stand houden van contacten met andere organisaties of instellingen op dit werkterrein werkzaam; het verlenen van horecadiensten; het verrichten en verlenen van beveiligingsdiensten; alle overige wettelijke middelen.

Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: de inkomsten uit publieksactiviteiten, waaronder de verkoop van toegangsbewijzen, alsmede uit horeca en beveiliging; subsidies van overheid en particuliere instellingen; inkomsten uit werkzaamheden ten behoeve van derden; schenkingen, erfstellingen en legaten; inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten en andere rechten; alle andere verkrijgingen en baten uit wettige activiteiten. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting onderschrijft de Code Cultural Governance.

Hoofdlijnen beleidsplan

Missie: “Wij, Gebr. de Nobel, organiseren onvergetelijke popmuziek in Leiden”.

Visie: Gebr. de Nobel is het hart van de popmuziek van Leiden en de regio. Het is de plek waar liefhebbers, makers en organisatoren elkaar vinden en samen onvergetelijke evenementen organiseren.

Uitgangspunten hierbij zijn: kwaliteit, talentontwikkeling en samenwerking, Gebr. de Nobel draagt bij aan Leiden als aantrekkelijke woon- en werkstad.

Onze belangrijkste stakeholders zijn: Bezoekers en potentiële bezoekers; artiesten en boekingsbureaus; gemeente Leiden; werknemers & vrijwilligers.

Doelstelling: Gebr. de Nobel staat garant voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarbij biedt zij een scala aan activiteiten afgestemd op de vraag vanuit de markt; is het middelpunt van de popcultuur in Leiden en de regio; is de verbindende organisatie die actief popmuziek coördineert binnen en buiten het eigen pand in Leiden en in de regio door middel van samenwerkingsverbanden; draagt bij aan het leefklimaat van Leiden en de regio door een breed gevarieerd (muziek) programma aan te bieden in een creatieve, aangename sfeer; is een cultureel boegbeeld voor Leiden en de regio en levert een positieve bijdrage aan het algemene en culturele imago van Leiden; heeft een focus op talentontwikkeling in de stad en de regio; is actief in het stimuleren en ontwikkelen van talent binnen de popcultuur op gebied van artiesten, organisatoren en werknemers; is dé springplank voor lokaal en regionaal talent; bouwt door een goed inhoudelijk programma en een gezonde bedrijfsvoering aan een sterk imago in en buiten Leiden; is financieel stabiel; is door ondernemerschap en daadkrachtige bedrijfsvoering een sterk en stabiel bedrijf.

Gebr. de nobel streeft met een divers en gevarieerd programma naar minimaal 70.000 bezoekers per jaar.

Raad van Toezicht

Gebr. de Nobel hanteert een raad van toezicht model. De Directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de Directie, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en gewenste deskundigheid van directeuren. Directeuren worden met in achtneming van de profielschets benoemd door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Vacant (voorzitter)
  • Aukina Buining
  • Patrick Combrink

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting onbezoldigd.
Het personeel van Gebr. de Nobel wordt betaald conform de cao voor popzalen en festivals.

Activiteiten 2015:

In 2015 organiseerde Gebr. de Nobel 229 producties met in totaal 77.883 bezoekers.
Verdeeld naar activiteiten:

116 concerten 24.950 bezoekers
87 dance producties 43.552 bezoekers
26 overige  9.381 bezoekers

Balans per 31-12-2015

ACTIVA PASSIVA
Vaste Activa 213.495 Reserves 370.598
Voorraden 22.555 Voorzieningen  121.167
Vordering  64.440 Langlopende schulden  33.065
Liquide middelen  447.254 Kortlopende schulden  222.914
747.744  747.744

Winst- en Verliesrekening 2015

BATEN 2.506.815
LASTEN
Kosten werving baten 1.168.451
Personeelslasten 597.436
Afschrijvingen 33.317
Overige personeelslasten 20.124
Huisvestingslasten 456.159
Kantoorlasten 70.575
Verkooplasten  25.553
Algemene lasten 98.629
Rente lasten 1.298
SALDO 35.263